Loading

1. Pojetí vyučovacího předmětu

pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 1. února 2006, čj. 1822/2006-23, s účinností od 1. září 2006 počínaje prvním ročníkem.Vyučovací předmět biologie je jedním ze základních všeobecně vzdělávacích předmětů,
který plní důležitou funkci při úspěšném studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je rozšířit a upevnit biologické a ekologické poznatky ze základní školy a poskytnout žákům ucelený soubor vědomostí, dovedností a návyků. Žáci mají pochopit zákonitosti života a projevy živých organismů, získat dostatečné vědomosti o živé přírodě, o vztazích mezi organismy a prostředím s přihlédnutím k danému učebnímu oboru.

Předmět biologie vede žáky k péči o lidské zdraví, k formování kladného a uvědomělého vztahu k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, která se výraznou měrou podílejí na utváření potřebných dovedností, návyků a představ o biologických procesech. Biologie přispívá i k formování morálního profilu člověka, jeho postojů, k aktivnímu přístupu k ochraně a tvorbě životního prostředí a k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském a profesním životě.

Obecným cílem předmětu je naučit žáky chápat biologickou a ekologickou podstatu dějů
v živých soustavách, hlubší a širší poznání života a základy fylogenetických systémů rostlin, živočichů a hub ve vztahu k učebnímu oboru. Předmět přispívá k chápání biologických a ekologických jevů v souvislostech a vede žáky k vytvoření představ o nutnosti druhové rozmanitosti, o vztazích mezi organismy a prostředím a poznávání přírodních zákonů. Poskytuje žákům souhrnný základ biologických a ekologických vědomostí umožňující správné pochopení a provázanost učiva s ostatními odbornými předměty daného učebního oboru.

1.1. Výchovně - vzdělávací cíle

Biologické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
- prohloubil si vztah k přírodě a životu,
- správně používal základní biologické a ekologické pojmy, popsal biologické a ekologické jevy a zákonitosti s jejich uvedením do souvislostí a vztahů,
- rozšířil si a upevnil znalosti, dovednosti a návyky z biologie a ekologie, které získal na základní škole,
- rozšířil si základy cytologie, histologie, morfologie, anatomie a fyziologie živých organismů,
- získal přehled o fylogenetických systémech,
- dovedl určovat a charakterizovat základní druhy rostlin, živočichů a hub se zdůrazněním jejich významu ve vztahu k učebnímu oboru,
- pochopil zákonitosti reprodukce organismů včetně nových přístupů,
- porozuměl podstatě dědičnosti živých organismů,
- pochopil a poznal lidský organismus jako složitý celek, osvojil si a v životě realizoval návyky a zásady zdravého životního stylu,
- uvědomil si závažnost vlivů životního prostředí na člověka a jeho zdraví,
- správně poskytl první pomoc při úrazu a náhlých onemocnění,
- využíval biologické a ekologické poznatky v běžném životě, aplikoval je do
každodenního jednání a chování,
- vzájemně propojoval biologické a ekologické poznatky a dovednosti i z dalších oborově příbuzných předmětů,
- znal a dodržoval bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla při práci s biologickým materiálem,
- správně prováděl biologická pozorování a jednoduché experimenty, zaznamenával
a vyhodnocoval výsledky,
- dovedl získat informace o vlivu činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí, uvědomil si odpovědnost každého jedince na ochranu a tvorbu životního prostředí a aktivně se podílel na jeho ochraně,
- osvojil si základní postupy při pozorování organismů lupou a mikroskopem,
- dovedl vyhledat v různých zdrojích podstatné informace a samostatně s nimi pracovat.

Z hlediska klíčových kompetencí předmět především rozvíjí:
- kompetence personálního a interpersonálního charakteru – samostatná práce při
mikroskopování, dodržování zdravého životního stylu a zásad trvale udržitelného rozvoje, dosahování kolektivních cílů při spolupráci žáků
- využívání informačních technologií a práci s informacemi - vyhledávání a třídění, využívání různých informačních zdrojů (práce s učebnicemi, atlasy, určovacími klíči, populárně vědeckou literaturou, internetem)
- aplikaci základních numerických postupů vhodným zadáním praktických úloh (např.
z genetiky)
- částečně jsou naplněny cíle i v oblasti komunikativních a sociálních kompetencí

1.2. Obsah a charakteristika výuky

Učivo biologie a ekologie zahrnuje poznatky z celého průřezu vědního oboru a vyučující v jeho rozsahu zohlední obor vzdělání. Učivo ekologie je vhodné zařadit i do dalších tematických celků učebních osnov (interdisciplinární propojení). Uvedené fylogenetické systémy se doporučuje zjednodušeně vysvětlit podle nového pojetí taxonomie a důraz klást na vybrané zástupce dle zaměření oboru, významu pro člověka a mezipředmětové vztahy s oborově příbuznými předměty. Obsah výuky úzce souvisí s dalšími odbornými předměty. U učiva, které je náplní i jiných především odborných předmětů, poskytnout shrnující obecný přehled.

Poznámka pro obor vzdělání 41-52-H/001 Zahradník:
• Učivo témat 5.3., 5.4. a 6.6. není nutné probírat samostatně, ale zařadit je do témat kapitoly 8 Přehled hlavních eukaryotických organismů ve vztahu k oboru.
• Kapitolu 9 Choroby a škůdci rostlin podrobně učit pouze v případě, pokud v rozvrhu hodin není zařazen pro všechny žáky předmět ochrana rostlin (v učebních dokumentech zařazen mezi odborné výběrové předměty). V této kapitole se klade důraz na souhrnné informace o škůdcích rostlin, které se mohou probírat v kontextu fylogenetického systému živočichů.
Žák získá ucelený přehled živočišné říše z pohledu problematiky ochrany rostlin, kterou si rozšíří v rámci vyučovacího předmětu ochrana rostlin. Je doporučeno zařadit i problematiku evoluce.
Učivo kapitoly 10 je možné vhodně zařadit v průběhu učiva fylogenetických systémů
organismů.
Učivo předmětu zahrnuje i kapitoly z biologie člověka zaměřené na zdraví člověka
a prevenci chorob hromadného výskytu, tj. civilizačních chorob a sociálně patologických jevů. Doporučuje se zabývat poznatky z aplikované medicíny, tj. otázkami teorie fyzické kondice a nutnosti tělesného pohybu, zdravé výživy a složení stravy, zdravého životního stylu, civilizačních chorob, pohlavního života a nácviku první pomoci.

Postup výuky. Výuka probíhá v kmenové nebo odborné učebně. Při výuce se doporučuje
používat moderní aktivizující formy a metody výuky (propojení teorie s praxí): metodu výkladu, metodu řízeného problémového rozhovoru nebo skupinového vyučování spojeného s názorným vyučováním (pomocí didaktické techniky, živého přírodního materiálu či vhodných didaktických pomůcek), metodu pozorování a pokusu. Vhodné je rovněž podněcovat aktivitu žáků samostatnou prací při pozorování biologických objektů a jevů a spoluprací na žákovských projektech.
Nedílnou součástí předmětu jsou praktická a terénní cvičení, která vytváří prostor pro aplikaci vědomostí a vytváření dovedností spojených především s osvojením jednoduchých laboratorních technik. Při cvičení se třída dělí na skupiny podle platné legislativy. Žáci pracují ve skupinách nebo samostatně (např. při mikroskopování, určování rostlin a živočichů podle klíče nebo atlasu, apod.).

Rozpis učiva je rámcový a učivo je rozloženo do dvou ročníků s celkovou hodinovou
dotací 3 vyučovací hodiny týdně za studium (tj. 99 vyučovacích hodin celkem, z toho
minimálně 24 hodiny praktických cvičení) s možností rozšíření o 1 disponibilní hodinu.

2. Rámcový rozpis učiva

2.1. Úvod do biologie

- Charakteristika a význam předmětu, biologické vědní disciplíny, metody zkoumání
živé přírody

2.2. Charakteristika života a jeho základní projevy

- Obecné vlastnosti živých soustav
- Vznik a vývoj života na zemi
- Podmínky existence života v přírodě, vztahy mezi organismy a prostředím
- Chemické složení živých soustav, zdroje energie, koloběh látek v přírodě

2.3. Stavba a životní projevy buňky

- Základní charakteristika a chemické složení buňky, struktura a funkce buněčných
organel
- Rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou a buňkou hub
- Rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
- Životní projevy buňky