Loading

1. Pojetí vyučovacího předmětu

pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 1. února 2006, čj. 1822/2006-23, s účinností od 1. září 2006 počínaje prvním ročníkem.



Vyučovací předmět biologie je jedním ze základních všeobecně vzdělávacích předmětů,
který plní důležitou funkci při úspěšném studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je rozšířit a upevnit biologické a ekologické poznatky ze základní školy a poskytnout žákům ucelený soubor vědomostí, dovedností a návyků. Žáci mají pochopit zákonitosti života a projevy živých organismů, získat dostatečné vědomosti o živé přírodě, o vztazích mezi organismy a prostředím s přihlédnutím k danému učebnímu oboru.

Předmět biologie vede žáky k péči o lidské zdraví, k formování kladného a uvědomělého vztahu k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, která se výraznou měrou podílejí na utváření potřebných dovedností, návyků a představ o biologických procesech. Biologie přispívá i k formování morálního profilu člověka, jeho postojů, k aktivnímu přístupu k ochraně a tvorbě životního prostředí a k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském a profesním životě.

Obecným cílem předmětu je naučit žáky chápat biologickou a ekologickou podstatu dějů
v živých soustavách, hlubší a širší poznání života a základy fylogenetických systémů rostlin, živočichů a hub ve vztahu k učebnímu oboru. Předmět přispívá k chápání biologických a ekologických jevů v souvislostech a vede žáky k vytvoření představ o nutnosti druhové rozmanitosti, o vztazích mezi organismy a prostředím a poznávání přírodních zákonů. Poskytuje žákům souhrnný základ biologických a ekologických vědomostí umožňující správné pochopení a provázanost učiva s ostatními odbornými předměty daného učebního oboru.

1.1. Výchovně - vzdělávací cíle

Biologické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
- prohloubil si vztah k přírodě a životu,
- správně používal základní biologické a ekologické pojmy, popsal biologické a ekologické jevy a zákonitosti s jejich uvedením do souvislostí a vztahů,
- rozšířil si a upevnil znalosti, dovednosti a návyky z biologie a ekologie, které získal na základní škole,
- rozšířil si základy cytologie, histologie, morfologie, anatomie a fyziologie živých organismů,
- získal přehled o fylogenetických systémech,
- dovedl určovat a charakterizovat základní druhy rostlin, živočichů a hub se zdůrazněním jejich významu ve vztahu k učebnímu oboru,
- pochopil zákonitosti reprodukce organismů včetně nových přístupů,
- porozuměl podstatě dědičnosti živých organismů,
- pochopil a poznal lidský organismus jako složitý celek, osvojil si a v životě realizoval návyky a zásady zdravého životního stylu,
- uvědomil si závažnost vlivů životního prostředí na člověka a jeho zdraví,
- správně poskytl první pomoc při úrazu a náhlých onemocnění,
- využíval biologické a ekologické poznatky v běžném životě, aplikoval je do
každodenního jednání a chování,
- vzájemně propojoval biologické a ekologické poznatky a dovednosti i z dalších oborově příbuzných předmětů,
- znal a dodržoval bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla při práci s biologickým materiálem,
- správně prováděl biologická pozorování a jednoduché experimenty, zaznamenával
a vyhodnocoval výsledky,
- dovedl získat informace o vlivu činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí, uvědomil si odpovědnost každého jedince na ochranu a tvorbu životního prostředí a aktivně se podílel na jeho ochraně,
- osvojil si základní postupy při pozorování organismů lupou a mikroskopem,
- dovedl vyhledat v různých zdrojích podstatné informace a samostatně s nimi pracovat.

Z hlediska klíčových kompetencí předmět především rozvíjí:
- kompetence personálního a interpersonálního charakteru – samostatná práce při
mikroskopování, dodržování zdravého životního stylu a zásad trvale udržitelného rozvoje, dosahování kolektivních cílů při spolupráci žáků
- využívání informačních technologií a práci s informacemi - vyhledávání a třídění, využívání různých informačních zdrojů (práce s učebnicemi, atlasy, určovacími klíči, populárně vědeckou literaturou, internetem)
- aplikaci základních numerických postupů vhodným zadáním praktických úloh (např.
z genetiky)
- částečně jsou naplněny cíle i v oblasti komunikativních a sociálních kompetencí

1.2. Obsah a charakteristika výuky

Učivo biologie a ekologie zahrnuje poznatky z celého průřezu vědního oboru a vyučující v jeho rozsahu zohlední obor vzdělání. Učivo ekologie je vhodné zařadit i do dalších tematických celků učebních osnov (interdisciplinární propojení). Uvedené fylogenetické systémy se doporučuje zjednodušeně vysvětlit podle nového pojetí taxonomie a důraz klást na vybrané zástupce dle zaměření oboru, významu pro člověka a mezipředmětové vztahy s oborově příbuznými předměty. Obsah výuky úzce souvisí s dalšími odbornými předměty. U učiva, které je náplní i jiných především odborných předmětů, poskytnout shrnující obecný přehled.

Poznámka pro obor vzdělání 41-52-H/001 Zahradník:
• Učivo témat 5.3., 5.4. a 6.6. není nutné probírat samostatně, ale zařadit je do témat kapitoly 8 Přehled hlavních eukaryotických organismů ve vztahu k oboru.
• Kapitolu 9 Choroby a škůdci rostlin podrobně učit pouze v případě, pokud v rozvrhu hodin není zařazen pro všechny žáky předmět ochrana rostlin (v učebních dokumentech zařazen mezi odborné výběrové předměty). V této kapitole se klade důraz na souhrnné informace o škůdcích rostlin, které se mohou probírat v kontextu fylogenetického systému živočichů.
Žák získá ucelený přehled živočišné říše z pohledu problematiky ochrany rostlin, kterou si rozšíří v rámci vyučovacího předmětu ochrana rostlin. Je doporučeno zařadit i problematiku evoluce.
Učivo kapitoly 10 je možné vhodně zařadit v průběhu učiva fylogenetických systémů
organismů.
Učivo předmětu zahrnuje i kapitoly z biologie člověka zaměřené na zdraví člověka
a prevenci chorob hromadného výskytu, tj. civilizačních chorob a sociálně patologických jevů. Doporučuje se zabývat poznatky z aplikované medicíny, tj. otázkami teorie fyzické kondice a nutnosti tělesného pohybu, zdravé výživy a složení stravy, zdravého životního stylu, civilizačních chorob, pohlavního života a nácviku první pomoci.

Postup výuky. Výuka probíhá v kmenové nebo odborné učebně. Při výuce se doporučuje
používat moderní aktivizující formy a metody výuky (propojení teorie s praxí): metodu výkladu, metodu řízeného problémového rozhovoru nebo skupinového vyučování spojeného s názorným vyučováním (pomocí didaktické techniky, živého přírodního materiálu či vhodných didaktických pomůcek), metodu pozorování a pokusu. Vhodné je rovněž podněcovat aktivitu žáků samostatnou prací při pozorování biologických objektů a jevů a spoluprací na žákovských projektech.
Nedílnou součástí předmětu jsou praktická a terénní cvičení, která vytváří prostor pro aplikaci vědomostí a vytváření dovedností spojených především s osvojením jednoduchých laboratorních technik. Při cvičení se třída dělí na skupiny podle platné legislativy. Žáci pracují ve skupinách nebo samostatně (např. při mikroskopování, určování rostlin a živočichů podle klíče nebo atlasu, apod.).

Rozpis učiva je rámcový a učivo je rozloženo do dvou ročníků s celkovou hodinovou
dotací 3 vyučovací hodiny týdně za studium (tj. 99 vyučovacích hodin celkem, z toho
minimálně 24 hodiny praktických cvičení) s možností rozšíření o 1 disponibilní hodinu.

2. Rámcový rozpis učiva

2.1. Úvod do biologie

- Charakteristika a význam předmětu, biologické vědní disciplíny, metody zkoumání
živé přírody

2.2. Charakteristika života a jeho základní projevy

- Obecné vlastnosti živých soustav
- Vznik a vývoj života na zemi
- Podmínky existence života v přírodě, vztahy mezi organismy a prostředím
- Chemické složení živých soustav, zdroje energie, koloběh látek v přírodě

2.3. Stavba a životní projevy buňky

- Základní charakteristika a chemické složení buňky, struktura a funkce buněčných
organel
- Rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou a buňkou hub
- Rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
- Životní projevy buňky

2.4. Stavba, charakteristika a význam organismů ve vztahu k oboru a jejich vliv na zdraví člověka

- Viry (Nebuněční)
- Bakterie a sinice (Prvobuněční)
- Říše Prvoci (Protozoa)
- Říše Chromista (Chromista)

2.5. Stavba a funkce těl živých organismů

- Rostlinná pletiva
- Vegetativní rostlinné orgány
- Živočišné tkáně
- Živočišné orgány

2.6. Rozmnožování a ontogeneze– charakteristika jednotlivých typů, výskyt u rostlin a živočichů

- Nepohlavní rozmnožování – klonování, moderní metody
- Pohlavní rozmnožování
- Rozmnožovací rostlinné orgány
- Opylení, oplození, způsoby šíření plodů a semen
- Rodozměna
- Ontogeneze rostlin a živočichů

2.7. Základy fyziologie rostlin

- Vodní režim rostlin, minerály
- Výživa autotrofní, heterotrofní; potravní vztahy
- Růst – fáze, faktory ovlivňující růst, životní cyklus
- Pohyby rostlin

2.8. Přehled hlavních eukaryotických organismů ve vztahu k oboru

- Charakteristika, ekologie a význam základních taxonů rostlin ve vztahu k oboru
- Charakteristika, ekologie a význam základních živočišných taxonů ve vztahu k oboru
- Charakteristika, ekologie a význam základních druhů hub ve vztahu k oboru

- Rozšiřující učivo:
Tropické a subtropické ovoce a zelenina
Rostliny s léčivými účinky
Užitkové rostliny
Rostliny jako původci alergií, jedovaté rostliny

2.9. Základy etologie

- Základní formy chování živočichů
- Denní a sezónní rytmus zvířat, obranné reakce zvířat, získávání potravy, hygiena, společný život zvířat, v případě výuky oboru vzdělání 41-52-H/001 Zahradník zařadit kapitolu

Choroby a škůdci rostlin s následujícím obsahem:

- Choroba, její vznik a průběh
- Příčiny vzniku chorob, vliv podmínek prostředí na onemocnění rostlin, projevy
a příznaky chorob
- Zdroje infekce a způsob přenosu patogenů
- Živočišní a rostlinní škůdci rostlin, poškozování rostlin, způsoby rozmnožování
a rozšiřování škůdců

2.10. Základy ekologie

- Základní ekologické pojmy
- Typy ekosystémů, biologická rozmanitost života
- Biosféra jako globální ekosystém a její zákonitosti
- Typy krajiny

2.11. Člověk a životní prostředí

- Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím, vlivy prostředí na zdraví člověka, dopady činností člověka na životní prostředí
- Přírodní zdroje energie a surovin, odpady
- Globální problémy životního prostředí, zásady udržitelného rozvoje
- Ochrana přírody a krajiny, chráněná území, základy legislativy
- Rozšiřující učivo: Zemědělství a lesnictví, Doprava

2.12. Člověk a zdraví

- Vliv aktivního pohybu na zdraví člověka
- Vliv výživy na zdraví člověka
- Vznik a vývoj člověka (rozmnožování, vývoj jedince)
- Negativní vlivy – alkoholismus, kouření, drogy, nevhodné sexuální chování a další
- Zásady první pomoci

2.13. Genetika ve vztahu k oboru

- Základní genetické pojmy
- Uložení genetické informace v buňce, chromozom, alela
- Genetika organismů (genotyp, genotyp, dominance, recesivita, homozygot, heterozygot)
- Mendlovy zákony, šlechtění (výpočty), klonování
- Dědičnost znaků vázaných na pohlaví (dědičné choroby, chromozómové poruchy)

3. Náměty pro praktická cvičení

(škola provede výběr z námětů praktických cvičení podle vybavení, možností a zaměření
školy)
- Mikroskop a zásady práce s mikroskopem. Mikroskopování rostlinné buňky. Příprava živých (nativních), neživých, dočasných i trvalých mikroskopických preparátů. Nákres preparátů.
- Pozorování rostlinných pletiv.
- Pozorování dělení buněk v kořenovém vrcholu.
- Anatomie reprodukčních orgánů rostlin – příčný řez prašníkem a semeníkem. Stavba semene.
- Fyziologie rostlin. Pozorování vnějších a vnitřních faktorů růstu rostlin – poznávání světelných činitelů, tepelných, vodních a vlhkostních podmínek.
- Morfologie cévnatých rostlin. Morfologický popis předložených částí rostlin.
- Mikroskopování živočišné buňky. Mikroskopování nálevníků, bičíkovců. Pozorování trvalých histologických preparátů.
- Zásady tvorby herbářů a biologických sbírek. Zpracování herbáře.
- Poznávání hub a lišejníků.
- Určování rostlin. Určování rostlin podle charakteristických morfologických znaků, pomocí určovacích klíčů a atlasů. Určování plevelů nejčastěji se vyskytujících v porostech pěstovaných rostlin.
- Poznávání a určování chorob rostlin. Poznávání a určování škůdců rostlin. Vyhledávání poškozených rostlin a jejich škůdců na základě prohlídky porostů a určování pomocí atlasů škůdců a sbírkového materiálu.
- Odběr vzorků pro určování chorob a poškození.
- Pitva žížaly. Pitva švába.
- Pitva ryby.
- Určování živočichů pomocí určovacích klíčů a atlasů. Poznávání druhů škodlivých, užitečných a chráněných.
- První pomoc. Neodkladná resuscitace. Ošetření zlomenin a krvácení. Otravy. Zátěžové testy.
- Výpočty z genetiky.