Loading

1. Pojetí vyučovacího předmětu

pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 1. února 2006, čj. 1822/2006-23, s účinností od 1. září 2006 počínaje prvním ročníkem.Vyučovací předmět biologie je jedním ze základních všeobecně vzdělávacích předmětů,
který plní důležitou funkci při úspěšném studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je rozšířit a upevnit biologické a ekologické poznatky ze základní školy a poskytnout žákům ucelený soubor vědomostí, dovedností a návyků. Žáci mají pochopit zákonitosti života a projevy živých organismů, získat dostatečné vědomosti o živé přírodě, o vztazích mezi organismy a prostředím s přihlédnutím k danému učebnímu oboru.

Předmět biologie vede žáky k péči o lidské zdraví, k formování kladného a uvědomělého vztahu k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, která se výraznou měrou podílejí na utváření potřebných dovedností, návyků a představ o biologických procesech. Biologie přispívá i k formování morálního profilu člověka, jeho postojů, k aktivnímu přístupu k ochraně a tvorbě životního prostředí a k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském a profesním životě.

Obecným cílem předmětu je naučit žáky chápat biologickou a ekologickou podstatu dějů
v živých soustavách, hlubší a širší poznání života a základy fylogenetických systémů rostlin, živočichů a hub ve vztahu k učebnímu oboru. Předmět přispívá k chápání biologických a ekologických jevů v souvislostech a vede žáky k vytvoření představ o nutnosti druhové rozmanitosti, o vztazích mezi organismy a prostředím a poznávání přírodních zákonů. Poskytuje žákům souhrnný základ biologických a ekologických vědomostí umožňující správné pochopení a provázanost učiva s ostatními odbornými předměty daného učebního oboru.

Žádné komentáře:

Okomentovat