Loading

1.1. Výchovně - vzdělávací cíle

Biologické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
- prohloubil si vztah k přírodě a životu,
- správně používal základní biologické a ekologické pojmy, popsal biologické a ekologické jevy a zákonitosti s jejich uvedením do souvislostí a vztahů,
- rozšířil si a upevnil znalosti, dovednosti a návyky z biologie a ekologie, které získal na základní škole,
- rozšířil si základy cytologie, histologie, morfologie, anatomie a fyziologie živých organismů,
- získal přehled o fylogenetických systémech,
- dovedl určovat a charakterizovat základní druhy rostlin, živočichů a hub se zdůrazněním jejich významu ve vztahu k učebnímu oboru,
- pochopil zákonitosti reprodukce organismů včetně nových přístupů,
- porozuměl podstatě dědičnosti živých organismů,
- pochopil a poznal lidský organismus jako složitý celek, osvojil si a v životě realizoval návyky a zásady zdravého životního stylu,
- uvědomil si závažnost vlivů životního prostředí na člověka a jeho zdraví,
- správně poskytl první pomoc při úrazu a náhlých onemocnění,
- využíval biologické a ekologické poznatky v běžném životě, aplikoval je do
každodenního jednání a chování,
- vzájemně propojoval biologické a ekologické poznatky a dovednosti i z dalších oborově příbuzných předmětů,
- znal a dodržoval bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla při práci s biologickým materiálem,
- správně prováděl biologická pozorování a jednoduché experimenty, zaznamenával
a vyhodnocoval výsledky,
- dovedl získat informace o vlivu činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí, uvědomil si odpovědnost každého jedince na ochranu a tvorbu životního prostředí a aktivně se podílel na jeho ochraně,
- osvojil si základní postupy při pozorování organismů lupou a mikroskopem,
- dovedl vyhledat v různých zdrojích podstatné informace a samostatně s nimi pracovat.

Z hlediska klíčových kompetencí předmět především rozvíjí:
- kompetence personálního a interpersonálního charakteru – samostatná práce při
mikroskopování, dodržování zdravého životního stylu a zásad trvale udržitelného rozvoje, dosahování kolektivních cílů při spolupráci žáků
- využívání informačních technologií a práci s informacemi - vyhledávání a třídění, využívání různých informačních zdrojů (práce s učebnicemi, atlasy, určovacími klíči, populárně vědeckou literaturou, internetem)
- aplikaci základních numerických postupů vhodným zadáním praktických úloh (např.
z genetiky)
- částečně jsou naplněny cíle i v oblasti komunikativních a sociálních kompetencí

Žádné komentáře:

Okomentovat